Høyere utdanning

En meningsfull jobb

I Den norske kirke kan du arbeide med mennesker i alle aldre eller ta vare på vakre bygg og kirkegårder.

– Kirkelige stillinger er svært fleksible, og kirken er en arbeidsplass hvor en kan videreutvikle seg selv og sin egen kreativitet. Men først og fremst er det en arbeidsplass med mange meningsfulle jobber. Kirken i Bergen er en stor organisasjon med mange forskjellige medarbeidere med ulike evner og interesser, forteller personalsjef Berit Bakke.

MANGE YRKER Å VELGE MELLOM

I kirkene i Bergen kan en finne jobber hvor det kreves ulike utdanninger som f.eks. kirketjener, kateket (pedagog), diakon (omsorgsarbeider), barne- og ungdomsarbeider, organist/musiker eller prest.

I tillegg er det mange ansatte innenfor administrasjon, ledelse og økonomi. Kirken har ansvar for mange kirkebygg og andre eiendommer knyttet til kirkens arbeid og innenfor disse arbeidsoppgavene trengs det mennesker med utdanning som ingeniør og jurist.

Noen stillinger krever en lang utdanning og andre en kortere utdanning.

BARN OG UNGE

Kirken ønsker å gi alle døpte fra 0-18 år en helhetlig trosopplæring. I den forbindelse finnes det mange stillinger som krever pedagogisk utdanning. Undervisning er sentralt i kirken både for barn og unge. Konfirmasjonstiden er spennende og meningsfullt for kirkens ansatte. Kateket er en 6 års profesjonsutdannelse som er ment for de som ønsker å jobbe med undervisning for barn og unge i kirken, men det finnes også andre studier som gir kompetanse som pedagog i kirkelige stillinger.

SANG OG MUSIKK

Sang og musikk er viktig for kirkene i Bergen og det finnes mange kor for barn, unge og voksne knyttet til kirkens virksomhet. Mange av disse korene har kantor/kirkemusikeren ansvar for. Kirkelige handlinger som gudstjeneste, vielser og gravferder er viktige hendelser hvor musikk står sentralt. Orgel er hovedinstrumentet for en kirkemusiker, men også piano og andre musikkinstrument er noe man må kunne beherske. Det finnes ulike studieretninger for å kunne bli kirkemusiker. Om du er glad i utøvende musikk kan du som kirkemusiker få brukt dine evner på en meningsfull måte og få være med å utvikle musikk og kulturlivet i samfunnet.

DIAKON

Kirken har til alle tider vært opptatt av å gi omsorg til mennesker som har behov for det. I Bergen er det tilsatt flere diakoner. De som skal jobbe som diakon kan ta en egen profesjonsutdannelse som diakon. Som diakon får du mulighet til å gi helhetlig omsorg for medmennesker i ulike livsfaser.

OPPLEVELSER PÅ NÆRT HOLD

Kirken er en arbeidsplass hvor en opplever liv og død på nært hold. I tillegg til diakonen har presten et særskilt ansvar i møte med mennesker i ulike livsfaser. For å bli prest må man ta teologistudiet som er på seks år. Dette er et mangfoldig studium med en del praksis underveis hvor en får prøve hvordan det er å jobbe som prest på forskjellige steder.

Bergen Kirkelige fellesråd

De fleste nordmenn tilhører Den norske kirke, ca. 73 %, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes ca. 62 000 gudstjenester i over 1600 kirker i de 1215 menighetene.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1215 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Kirkelige fellesråd er lokal arbeidsgiver for de som arbeider i menighetene i en kommune. Prestene er ansatt av staten.

Kontaktinfo:

Bergen kirkelige fellesråd Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Telefon: (+47) 55 59 32 00
E-post: post@bergen.kirken.no
Nett: www.bergen.kirken.no