Helse og oppvekstfag

Satser på de unge!

De neste fem til ti årene går nærmere 50% av alle ansatte innen pleie og omsorg av for oppnådd pensjonsalder. Mye av kompetansen skal erstattes og Meland kommune har etablert strategi for rekruttering hvor man virkelig satser på de unge. Vi har tatt en prat med to av disse; Christopher og Miriam.

UNG VETERAN 

Christopher Solberg (30) er vernepleier i hjemmetjenesten i Meland kommune. Tross sin unge alder er han for veteran å regne. 

– Jeg begynte å være støttekontakt for en person med psykisk utviklingshemming da jeg var en 15-16 år. Jeg ble siden tilbudt høyere stillinger i kommunen, og til slutt hadde jeg nesten fulltidsstilling. Det var da jeg tenkte at jeg også burde ta en høyere utdanning og få formell kompetanse innen det jeg jobber med.

Christopher studerte vernepleie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 

– Jeg følte ikke det var et altfor krevende studie, men så hadde jeg på det tidspunktet allerede ti år med praktisk erfaring bak meg. Det gav likevel mening å ta formell utdannelse, forteller Christopher. 

– Som vernepleier arbeider jeg med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dagene varierer etter om jeg har tidlig- eller senvakt. Det er noen personer jeg er primærkontakt for, som jeg på tidligvakt blant annet har som oppgave å hjelpe med å stå opp, foreta morgenstell, ta eventuelle medisiner og så hjelpe avgårde til jobben sin. Senvakter består som regel av henting av brukeren på jobb, tilbereding av middag, diverse husarbeid og sosialt samvær. 

– I tillegg kan det også være aktiviteter på dagtid som varierer alt etter brukerens interesser. Jeg er blant annet primærkontakt for en person som er rammet av slag, og der er det blant annet bading i terapibasseng en gang i uken. Så du kan si at dagene blir veldig varierte, avslutter Christopher.

GOD ERFARING GJENNOM TAF 

Miriam Ypsøy (22) startet sin karriere som TAF-elev (Teknisk, allmennfaglig utdanning) i sykepleien i Meland kommune. Nå studerer hun til å bli sykepleier ved Høgskolen i Bergen og jobber fremdeles ved siden av i Meland kommune innen kommunens avlastningstilbud.

– TAF er en god ordning hvor Meland kommune får knyttet til seg potensielle arbeidstagere fra et tidlig stadium, og der en får innsikt i eksisterende rutiner og arbeidsmetoder, forteller Miriam.

I TAF-ordningen står skolen for den teoretiske opplæringen – som fører fram til studiekompetanse, mens bedriftene har ansvaret for den praktiske opplæringa – som fører fram til fagbrev.

– Jeg er opptatt av helse og å jobbe med mennesker, det var det som tiltalte meg, forteller Miriam. I løpet av tiden som TAF-elev har hun fått være innom tre forskjellige avdelinger.

– Jeg var først på Meland sjukeheim, så på avdeling for demente på Lerketunet, og til slutt i hjemmesykepleien. Det er veldig positivt å ha vært på tre forskjellige steder og på den måten fått god og forskjellig innsikt i kommunens virksomheter.

– I hjemmesykepleien er det mange oppgaver som utføres; sårstell, måling av blodtrykk og blodsukker, allment tilsyn, men også praktiske oppgaver som vasking, innkjøp av matvarer og tilbereding av måltider. Rehabilitering er også viktig, hvor hovedtanken er å opprettholde folks selvstendighet slik at man skal kunne bo hjemme lengst mulig.

– Det er veldig givende å hjelpe andre mennesker, og jeg kan trygt anbefale både hjemmesykepleien og Meland Sjukeheim. Min tid der som TAF-elev og jobben i avlastningen har også gitt meg et godt grunnlag når jeg nå studerer videre til sykepleier. Du får en bredere forståelse og det hjelper helt klart på læringen å få jobbe med ting i praksis, avslutter Miriam.

Meland kommune er nabokommune til Bergen, med reisetid frå Bergen sentrum til kommunesenteret Frekhaug på under ein halv time. Kommunen er landfast via Nordhordlandsbrua og er såleis det geografiske bindeleddet mellom Bergen og Nordhordland. 

Meland kommune er i sterk vekst. I kommunen finst det arbeidsplassar både innan industri, servicenæring, jordbruk og offentlig tjenesteyting/forvaltning, men det er også et stort innslag av pendlarar, både til Bergen og til nabokommunen Lindås. 

Store og viktige velferdsoppgåver vert utført av kommunen – vil du vera med? I kommunen får du mykje ansvar, spennande utfordringar, travle dagar og gode kollegaer om du skaffar deg den utdanninga vi treng. Aktuelle personar som er interessert i meir informasjon kan ta kontakt med Leiar Meland Sjukeheim v/ Randi R. Minde eller Leiar Meland Heimeteneste v/Britt Romarheim.