Leve, bo og jobbe

Fullført skolegang gir jobbmuligheter

Akkurat hva du utdanner deg til er ikke det viktigste. Det som er viktig er at du fullfører videregående opplæring. Da vil du stå mye sterkere i arbeidslivet. Til syvende og sist er det videregående skole som er døråpneren til arbeidslivet. 

Arbeidsmarkedet etterspør personer med fagkunnskap i større grad enn tidligere. Rogaland har et variert arbeidsmarked og høy sysselsetting. Fylket har lenge hatt lav arbeidsledighet, men de siste årene har det skjedd store endringer på grunn av lavere investeringer i oljesektoren. Likevel er et kjennetegn ved arbeidsmarkedet i Rogaland at bedrifter søker etter arbeidstakere som har en fagkompetanse, som for eksempel sykepleiere, elektrikere og andre faglærte.

Hvordan skal du velge yrke?

Utdanning lønner seg. Men ikke alle passer til alle typer utdanning. Vi er alle forskjellige. Noen synes at teoretiske fag er det mest interessante, mens andre ønsker seg en praktisk utdanning. Det som er klokest er å velge en utdanning ut fra dine interesser. Ha samtidig i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse du tilegner deg i fremtidens arbeidsmarked. Når en skal skaffe seg arbeid er det også viktig å være innstilt på å flytte på seg. Det er ikke sikkert at drømmejobben finnes akkurat der du bor. 

Et godt råd til deg som står foran valg av utdannelse er å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, hvordan utdanningsmulighetene er og hvordan arbeidsmulighetene vil være i fremtiden.

Trygghet i arbeidslivet for den enkelte vil i fremtiden være knyttet til å ha nok kompetanse i bunn for å kunne omstille seg i tråd med endringer i arbeidslivets krav. 

Hvor er de ledige stillingene?

Det siste året er det lyst ut mer enn 30 000 ledige stillinger i Rogaland. Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgsfag. Deretter følger yrkesgruppene bygg- og anlegg, Ingeniør- og Ikt-fag, og undervisning. Svært mange av de ledige stillingene er sentrert rundt de større byene i fylket. Stavangerregionen utgjør det klart største arbeidsmarkedet i fylket og 7 av 10 ledige stillinger i Rogaland blir lyst ut i dette området.  Felles for de utlyste stillingene er at nesten alle forutsetter en fullført utdannelse i bunn. Det blir stadig færre jobber for personer som ikke har dette, og konkurransen om jobbene med lave krav til utdanning blir dermed tøffere. Flere hundre søkere til en slik stilling er ikke uvanlig.

Det som også er viktig å merke seg er at nærmere 40 prosent av stillingene aldri lyses ut, men blir besatt gjennom nettverk og andre kanaler som bedrifters nettsider, sosiale medier og lignende. For disse stillingene er det like viktig å ha en utdannelse å vise til. 

35 % av alle arbeidssøkere er unge

Omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i Rogaland er unge mellom 16 og 29 år. En stor del av disse har ikke fullført videregående opplæring. Arbeidsledigheten er høyest blant personer med lav eller ingen utdannelse og den er høyere blant de yngste som gjerne har mindre erfaring å vise til enn eldre arbeidssøkere. Unge uten utdannelse er ofte lengre ledige enn eldre arbeidssøkere. Dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole, men videregående skole er blitt en nødvendighet. Har du for eksempel en yrkesutdannelse med fagbrev, står du godt rustet i møte med dagens arbeidsliv. Rogaland trenger tømrere, blomsterdekoratører, snekkere, kokker, betongfagarbeidere, signalmontører, elektrikere, frisører, bilmekanikere og brønnoperatører, like mye som ingeniøren og samfunnsviteren.

Det er du som skaper din egen fremtid! 

Om NAV

NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. 2,8 millioner mottar tjenester fra NAV hvert år, og vi forvalter en tredel av statsbudsjettet på felleskapets vegne. NAV utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uførhet eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell.

Kontaktinfo:

NAV Rogaland
St. Svithunsgate 5, 4008 Stavanger
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.rogaland@nav.no
Nett: www.nav.no/Rogaland