Leve, bo og jobbe

Fullført skolegang gir jobbmuligheter!

Hva du utdanner deg til er ikke det viktigste. Det viktigste er at du fullfører videregående opplæring. Videregående skole er inngangsbilletten til arbeidslivet og du vil stå mye sterkere med en fullført utdanning. 

Arbeidsmarkedet etterspør personer med fagkunnskap i større grad enn tidligere. I Trøndelag har vi et variert arbeidsmarked og høy sysselsetting. Fylket har lav arbeidsledighet og har hatt det de siste årene.

Hvordan skal du velge yrke?

Utdanning lønner seg. Men ikke alle passer til alle typer utdanning. Vi er alle forskjellige. Noen synes at teoretiske fag er det mest interessante, mens andre ønsker seg en praktisk utdanning. Det som er klokest er å velge en utdanning ut fra dine interesser. Ha samtidig i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse du tilegner deg i fremtidens arbeidsmarked. Når en skal skaffe seg arbeid er det også viktig å være innstilt på å flytte på seg. Det er ikke sikkert at drømmejobben finnes akkurat der du bor.

Et godt råd til deg som står foran valg av utdannelse er å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, hvordan utdanningsmulighetene er og hvordan arbeidsmulighetene vil være i fremtiden.

Trygghet i arbeidslivet for den enkelte vil i fremtiden være knyttet til å ha nok kompetanse i bunn for å kunne omstille seg i tråd med endringer i arbeidslivets krav.

Hvor er de ledige stillingene?

Hittil i år er det nesten 23 000 ledige stillinger i Trøndelag. Det er flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgsfag. Deretter følger butikkmedarbeidere, bygg og anlegg og undervisning. Svært mange av de ledige stillingene er sentrert rundt Trondheim og de største tettstedene. Trondheimsregionen utgjør det klart største arbeidsmarkedet i fylket og 3 av 4 ledige stillinger i Trøndelag blir lyst ut i dette området. Felles for de utlyste stillingene er at nesten alle forutsetter en utdannelse i bunn.

Det blir stadig færre jobber for personer som ikke har utdannelse, og konkurransen om jobbene med lave krav til utdanning blir tøffere. Flere hundre søkere til en slik stilling er ikke uvanlig. Det som også er viktig å merke seg er at nærmere 40 prosent av stilingene aldri lyses ut, men blir besatt gjennom nettverk og andre kanaler som bedrifters hjemmesider, sosiale medier og lignende. For disse stillingene er det like viktig å ha en utdannelse å vise til.

33 % av alle arbeidssøkere er unge

Omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i Trøndelag er unge mellom 16 og 29 år. En stor del av disse har ikke fullført videregående opplæring. Arbeidsledigheten er høyest blant personer med lav eller ingen utdannelse og den er høyere blant de yngste som gjerne har mindre erfaring å vise til enn eldre arbeidssøkere. Unge uten utdannelse er ofte lengre ledige enn eldre arbeidssøkere. Dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole, men
videregående skole er blitt en nødvendighet. Har du for eksempel en yrkesutdannelse med fagbrev, står du godt rustet i møte med dagens arbeidsliv. Sør-Trøndelag trenger tømrere og snekkere, sykepleiere og helsefagarbeidere, kokker og servitører, betongfagarbeidere, elektrikere og førskolelærere like mye som ingeniøren og samfunnsviteren.

Det er du som skaper din egen fremtid! 

Om NAV

NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i Norge. 2,8 millioner mottar tjenester fra NAV hvert år, og vi forvalter en tredel av statsbudsjettet på felleskapets vegne. NAV utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uførhet eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. 

NAV Trøndelag
Besøksadresse: Strandvegen 38, 7713 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2615, 7734 Steinkjer
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.trondelag@nav.no
Nett: www.nav.no