Høyere utdanning

Hjelp klimaet og miljøet i nord

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåking og kartlegging i Arktis og Antarktis.

Polarinstituttets hovedkontor ligger i Framsenteret i Tromsø, sammen med andre institusjoner som driver forskning og rådgivende virksomhet. Fra 2018 eier instituttet «Kronprins Haakon» – et nybygd forskningsskip som vil være en topp utrustet plattform for polarforskning. Forskningen omfatter hav- og havis, geologi og geofysikk, biologisk mangfold og miljøgifter.

Forskning. Forskning på hav, havis og geofysikk inkluderer moderne prosesser og lange tidsserier. Studiene omfatter tema som varme- og saltvannsstrømmer, samt masse i havet, sammenhenger mellom atmosfære, havis og hav i den marginale issonen, paleoklimatiske arkiver (dvs. historisk kunnskap fra marine sedimenter og iskjerner), massebalanse i isbreer og stråling fra og distribusjon av snø. 

Geologene produserer geologiske kart med omfattende områdebeskrivelser for Svalbard og norske kravområder i Antarktis. Kartene og andre spesielle data lagres i et geografisk informasjonssystem (GIS). Forskningen bidrar til innsikt i globale klimaendringer.

Biologene forsker på spørsmål forbundet med populasjonsbiologi og økologi i arktisk og antarktisk dyreliv. Spesielt er fugler og sjøpattedyr gode systemindikatorer og blir påvirket av utnyttelse og forvaltning (jakt, turisme med mer), og virkningen av klimaendringer i polarområdene er i fokus. Miljøgiftforskerne samler kunnskap som øker vår forståelse av miljøgifter; hvor de kommer fra og deres biologiske effekter i europeisk Arktis. Forskerne fokuserer på organiske miljøgifter (POPs) og tungmetaller. I tillegg er effektene av plastforsøpling i havet et viktig tema.

Norsk Polarinstitutts forskere arbeider mye i felt og drar på ekspedisjoner til polarområdene. De søker hele tiden tverrfaglig samarbeid, eksempelvis for å finne ut hvordan isutbredelse påvirker forskjellige dyrearter og deres byttedyr. Forskerne samarbeider også mye internasjonalt.

Forvaltningsrådgivning. Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljødepartementet og rådgiver til andre departementer og offentlige organer i spørsmål om forvaltning av polarområdene. Polarinstituttet representerer Norge i en rekke internasjonale komiteer og prosesser. Instituttet er utøvende miljømyndighet i Antarktis, med ansvar for å påse at norsk miljølovgiving for Antarktis blir overholdt.

Kart, logistikk og informasjonstjenester. Instituttet gir ut rapporter og håndbøker som henvender seg både til fagmiljøene og publikum, bl.a. det vitenskapelige internasjonale tidsskriftet Polar Research (polarresearch.net). Tidsskriftet er «Open Access» og dermed gratis tilgjengelig for publikum. Som ansvarlig for topografisk kartlegging for norske landområder og kravområder i Arktis og Antarktis utgir Polarinstituttet trykte og digitale kart. 

Biblioteket har en omfattende samling av polarlitteratur, og fotoarkivet inneholder omtrent 90.000 historiske og moderne fotografier fra polarområdene, og ca. 50.000 av disse er lagt ut på Internett. Norsk Polarinstitutt har lang erfaring med ekspedisjonsplanlegging og utrusting av forskningsekspedisjoner i polarområdene.

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene og er et direktorat under Klima- og miljødepartementet.

Polarinstituttet fungerer som rådgiver og kunnskapsleverandør til norske myndigheter og er med på å sikre en best mulig forvaltning av norske polarområder.

Instituttet har forvaltningsmyndighet etter Miljøforskriften for Antarktis og Bouvetøyaforskriften. Gjennom aktiv deltagelse i nasjonale og internasjonale organer spiller instituttet en sentral rolle innen forskning og forvaltning.

Totalt har instituttet rundt 160 medarbeidere, og er foruten på fastlands-Norge representert i Ny-Ålesund og Longyearbyen på Svalbard, på Trollstasjonen i Antarktis, på kontor i Cape Town i Sør-Afrika, og som samarbeidspartner i driften av Framlaboratoriet i St. Petersburg i Russland.

Kontaktinfo:
Norsk Polarinstitutt Framsenteret NO-9296 Tromsø
Telefon: (+47) 77 75 05 00
E-post: post@npolar.no
Nett: www.npolar.no