Høyere utdanning

Stortrives som teolog og prest

Etter syv år med spennende studier praktiserer nå Ingeborg Holberg (28) sitt kall som prest. I 2015 ble hun ordinert til prest og jobbet først som ungdomsprest i Uranienborg kirke, før hun 1. januar 2017 ble ny kapellan og menighetsprest i Fornebulandet menighet i Bærum prosti.

– Jeg elsker å være prest fordi hver dag og hver uke er så forskjellig. Jeg møter mange ulike mennesker og jeg opplever at jeg kan gjøre en forskjell i menneskers liv. Det er mange forskjellige oppgaver og en jobb med mye rom for kreativitet, forteller Ingeborg.

Fra Ten Sing til teologi

– Året etter videregående deltok jeg på Ten Sing Norway - et ettårig ledertreningsprogram i regi av Norges KFUK-KFUM. Ten Sing er et konsept for kristent ungdomsarbeid hvor ungdommer blir engasjert gjennom utøvelse av musikk, dans og drama. Deltakerne besøker festivaler, ungdomsgrupper og menigheter i inn- og utland, forteller Ingeborg.

– I tillegg til å reise rundt var det også fokus på å studere litt teologi i Ten Sing. Jeg synes det var så spennende at jeg ville lære mer. Etter Ten Sing ble derfor studier på Det teologiske menighetsfakultetet (MF) en naturlig vei videre for meg. Der var det mange studenter med ulik bakgrunn, spennende forelesere og et veldig godt miljø. Jeg studerte først tre år på «Ungdom, kultur og tros- opplæring», og underveis begynte tanken å utvikle seg om jeg kanskje ville blir prest. 

– Jeg valgte å blir prest fordi jeg i kirken opplevde å bli sett og utfordret. Jeg fikk gjennom årene prøve meg i ulike roller, fikk mye ansvar og fikk stille masse spørsmål. Jeg opplevde at jeg fikk brukt mange sider ved meg selv og at jeg kan gjøre en forskjell i andre menneskers liv. Så etter de første tre årene på MF, valgte jeg å bygge på med fire år med profesjonsutdanning i teologi. 

Et sammensatt studium

– Teologi er et veldig sammensatt studium med mange ulike fag, forklarer Ingeborg.

– Det er et bredt spenn fra for eksempel språkfag som gresk og hebraisk til fag som bibelfag, religion og etikk, og ulike praksisfag. Derfor tror jeg de fleste vil møte på noen fag de synes er krevende og noen de tar lettere. For å bli prest må du studere i 6 år, noe som kan virke lenge før man begynner, men årene går veldig fort, resonnerer Ingeborg.

Varierte dager

– Å jobbe som prest er ikke en 9-16 jobb. Hver dag og hver uke er forskjellig, noe som gjør hverdagen veldig variert. Jeg bruker rundt 50 % av arbeidstiden min på kirkelige handlinger, altså dåp, gravferd, bryllup, gudstjenester og for- beredelser til dette. Mye av tiden går med til å møte mennesker og skrive prekener og taler.  Den resterende tiden min bruker jeg på annet menighetsbyggende arbeid som konfirmant- opplegg, ledertrening, menighetskvelder og arrangementer. Også blir det en del møter og samtaler i løpet av en uke, forteller Ingeborg.

Anbefaler kirken og teologistudiet 

– For å jobbe som prest må du være interessert og glad i mennesker. I tillegg må du være glad i å formidle og nysgjerrig på hvordan man kan gjøre evangeliet relevant i vår tid, mener Ingeborg.

– Kirken gir store muligheter til å forme jobben selv, slik at man kan bruke sine beste sider og egenskaper. Man får jobbe med ting man brenner for, og man gis mye ansvar og mange utfordringer som gir mulighet til personlig vekst. Det gjør at jobben aldri blir meningsløs eller kjedelig, forteller Ingeborg.

– Teologistudiet kan jeg klart anbefale. I kirken finnes det mange ulike prestestillinger på ulikt nivå eller i mer administrative roller. Teologi er et anerkjent studium og omtrent halvparten av alle teologer arbeider utenfor kirken i andre sektorer som i organisasjonsliv, skole eller i bedrifter. Men for min egen del håper jeg å forbli prest i Fornebulandet kirke fremdeles i lang tid fremover. Jeg tror jobben bare kommer til å bli mer og mer spennende jo mer jeg blir kjent med menigheten, menneskene og kulturen her, avslutter Ingeborg.

De fleste nordmenn tilhører Den
norske kirke, ca. 71%, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes ca. 61.000 gudstjenester i over 1600 kirker i de 1215 menighetene.

Prester leder brylluper, gravferder
og gudstjenester. De er viktige i lokalt menighetsarbeid og skriver og
holder taler til inspirasjon for
mennesker i ulike livssituasjoner. Prester har kontakt med mennesker i alle aldersgrupper og så godt som alle deler av samfunnet. Å være prest er et allsidig yrke som passer for de som vil formidle tro, håp og kjærlighet og ønsker å bruke mye av seg selv til beste for andre.

Den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1215 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn.

Oslo bispedømmeråd er et folkevalgt organ som ansetter og legger til rette for prestetjenesten. Biskopen og prostene leder prestetjenesten til daglig. Noen prester er også ansatt av kirkelige fellesråd.

Visjonen for Den norske kirke er «Mer himmel på jord»

Kontaktinfo:

Oslo bispedømmeråd
St. Hallvardsplass 3, Pb 9307 Grønland, 0135 Oslo
Telefon: (+47) 23 30 11 60
E-post: Oslo.bispedomme@kirken.no
Nett: www.kirken.no/oslo