Elektrofag

Store på elektro og IKT

I Tussa kan du arbeide med framtidsretta teknologi innan fornybar energi, elektro, fiberutbygging og IT. Tussa er ei av dei største lærlingbedriftene i fylket på elektro, og tek også inn lærlingar i IKT-servicefag. 

Tussa har i dag over 200 tilsette som jobbar med mange ulike oppgåver. Tussa driv 21 vasskraftverk, er straumleverandør, satsar stort på fiberutbygging og IT-teknologi, og har ei av dei største installasjonsverksemdene på Sunnmøre. I tillegg kjem stillingar innan økonomi, administrasjon, marknadsføring og sal. Mangfaldet i Tussa er stort.

Lærlingar i elektrofag

Magnus Myrene Stokke har gått automasjon på Ørsta vidaregåande skule, og har hatt lærlingtida si i Tussa Installasjon. Han fortel om arbeidsdagar med stor variasjon i oppgåvene, og at han har delteke i mange ulike prosjekt. 

- Eg har arbeidd både i private bustader og med større prosjekt som hotell og badeland. Eg trivst godt. Det er godt arbeidsmiljø og flinke og kompetente kollegaer, seier han.

Spennande IT-satsing

Tussa tek også inn lærling i IKT-servicefag. Utbygginga av fiber til heimane på søre Sunnmøre går for fullt, og Tussa sine IT-produkt er også i vekst. I 2015 opna Tussa nytt datasenter i Ørsta, og frå her leverer selskapet IT-tenester til bedrifter i heile Noreg.

Kornelius Garshol frå Ulstein har vore lærling i Tussa sidan hausten 2014. Han har valt eit utdanningsløp innan service og samferdsel, der han får både fagbrev og generell studiekompetanse etter fire år. Kornelius jobbar på Tussa sitt løysingssenter. Her sit medarbeidarar med spesialkompetanse innan drift og support av IKT-utstyr, og Kornelius har heilt sidan starten hatt dei same oppgåvene som dei andre medarbeidarane.

- Det er godt arbeidsmiljø og vi har det veldig kjekt på jobb, fortel Kornelius.

Moglegheit for fast jobb

Høg aktivitet og mange nye prosjekt gjer at lærlingar er noko Tussa vil satse på også i åra framover. Læretida er ein viktig del av utdanningsløpet innanfor både IKT-fag og elektrofag, og det ønskjer Tussa å støtte. Med lærlingane følgjer også oppdatering i læreplanar og utvikling i faget, og det er ein god rekrutteringsmetode for å finne nye, dyktige medarbeidarar. Mange av dei som utmerkjer seg positivt i læretida har fått tilbod om fast jobb i Tussa. I Tussa jobbar det montørar, konsulentar, basar og prosjektleiarar som starta som lærlingar.

Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune og avdelingar i Ulstein, Herøy og Ålesund. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet med oppgåver innanfor kraftutbygging, kraftsal, IKT, og installasjon.

Lærling i Tussa

Tussa tek inn lærlingar i elektrikarfag og IKT-servicefag ved avdelingane våre i Ørsta, Ulstein og Ålesund. Vi har lang erfaring med å ta i mot lærlingar, og lærlingane våre vert raskt integrert i arbeidsmiljøet. Du får opplæring av høg standard og mange utfordringar i læretida. Når læretida er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskapar innanfor faget ditt. Du får løn i læretida. Kontakt oss for meir informasjon!

Tussa – med kraft til å skape framtidsretta og miljøvennlege løysingar

Kontaktinfo:
Tussa
Langemyra 6, 6150 Ørsta
Telefon: 70 04 62 00
E-post: firmapost@tussa.no
Nett: www.tussa.no
Facebook: facebook.com/tussa